Β« Oatmeal

dice.js 2.0

A little dice rolling class in JavaScript for all your dice rolling needs.

class diceRoller {

 constructor() {
  this.log = [];
 }

 validate(diceNotation) {
  const match = /^(\d+)?d(\d+)([+-]\d+)?$/.exec(diceNotation);
  if (!match) {
   throw "Invalid dice notation: " + diceNotation;
  } else {
   return match;
  }
 }

 parseDice(diceNotation) {
  const match = this.validate(diceNotation);
  if (match) {
   const diceInfo = {
    numberOfDice: typeof match[1] === "undefined" ? 1 : parseInt(match[1]),
    sidesOfDice: parseInt(match[2]),
    diceModifier: typeof match[3] === "undefined" ? 0 : parseInt(match[3])
   };
   return diceInfo;
  }
 }

 tallyRolls(diceData) {
  let total = 0;
  for (let i = 0; i < diceData.numberOfDice; i++) {
   total += Math.floor(Math.random() * diceData.sidesOfDice) + 1;
  }
  total += diceData.diceModifier;
  return total;
 }

 roll(humanInput) {
  const rollResult = this.tallyRolls(this.parseDice(humanInput));
  const rightNow = new Date();
  let logEntry = {
   "timestamp": rightNow.toISOString(),
   "input": humanInput,
   "result": rollResult
  }
  this.log.push(logEntry);
  return rollResult;
 }

};

And a quick example of how to use it,

// instantiate yo' players
const playerSarah = new diceRoller();
const playerEli = new diceRoller();

// play the game
playerSarah.roll('2d10-4');
playerEli.roll('2d12+12');
playerSarah.roll('1d12');
playerEli.roll('1d2');


// check the log!
console.log('==== Sarah\'s log ====');
playerSarah.log.forEach(logEntry => {
 console.log(logEntry.input + " : " + logEntry.result + " : " + logEntry.timestamp);
});

console.log('==== Eli\'s log ====');
playerEli.log.forEach(logEntry => {
 console.log(logEntry.input + " : " + logEntry.result + " : " + logEntry.timestamp);
});